vyhledatVyhledat:

Gymnázium Olomouc - Hejčín


Logo

Charakteristika projektu


Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0016 Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních školách je další vzdělávání pedagogických pracovníků škol, pracovníků managementu škol a školských zařízení, kteří jsou cílovou skupinou projektu, s důrazem na jejich jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod CLIL (Content and Language Integrated Learning) s cílem zvýšit jejich profesní dovednosti osvojením si komunikačních a metodických dovedností nezbytnými pro částečnou výuku jejich aprobačních předmětů v anglickém jazyce.
Multiplikační efekty projektu lze spatřovat ve zvýšení adaptability, flexibility a lepšího uplatnění členů cílové skupiny na evropském trhu práce, vytvoření nezbytné základny českého školství pro hlubší mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v rámci Evropské unie v rovině výměnných programů mezi školami nebo pedagogických odborných výměn, ve zvýšení kvality vzdělávání zavedením dvojjazyčného aspektu ve výuce, umožňující rychlou aplikaci nejmodernějších technologií a nejnovějších informací ve výuce, publikovaných ve světě nejdříve v anglickém jazyce. To také zvýší konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu studentů pro jejich terciární vzdělávání na českých a zahraničních vysokých školách.
V rámci projektu budou vytvořeny inovativní doplňkové akreditované vzdělávací programy DVPP (anglický jazyk, ICT, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis), pro pedagogické pracovníky středních škol, dále vznikne systém odborných konzultantů pro podporu, monitoring a evaluaci částečné výuky v anglickém jazyce. Přenos zkušeností pilotní výuky zajistí odborná konference a semináře určené pro širokou odbornou veřejnost.

Kdo se může stát prvními účastníky pilotního kurzu a jak se přihlásit do pilotního kurzu?

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středního školství v Olomouckém kraji, kteří vyučují všeobecně vzdělávací předměty jako matematiku, fyziku, chemii, biologii, zeměpis. U těchto kolegů, kteří se proaktivně zapojí do BEZPLATNÉHO vzdělávání pilotní skupiny, dojde zejména:
 • ke zvýšení jazykových, metodicko-odborných kompetencí úspěšných absolventů pilotního programu tak, že budou schopni vyučovat s větší či menší periodicitou vést své vyučovací hodiny v anglickém jazyce, čímž přispějí k posílení jazykových kompetencí ve vybraných předmětech u studentů
 • budou nositeli inovativního know-how, které budou schopni předávat svým kolegům na školách, budou mít vytvořeny jazykové kompetence pro aktivní účast ve výměnných programech pro pedagogické pracovníky
 • budou se moci aktivně podílet na zapojení své školy do mezinárodní spolupráce v rámci EU v rovině studentských a učitelských výměn.
 • U proškolených účastníků pilotního programu se také zvýší adaptibilita, flexibilita a konkurenceschopnost na evropském trhu práce.
 • Pro jejich školy budou nositeli zvýšení kvality vzdělávání aplikací CLIL strategie.
  • tím své škole poskytnou výraznou komparativní výhodu na trhu středních škol,
  • školám se otevře nová dimenze pro všestrannou mezinárodní spolupráci, dosud limitovanou jazykovými kompetencemi pedagogických pracovníků,
  • do vzdělání budou zařazeny nejnovější informace publikované v anglickém jazyce,
  • vzroste prostor pro výměnné zahraniční stáže pedagogických pracovníků,
  • školy se budou moci začít ucházet o podporu v mezinárodních grantech a výměnách.

V čem je tento projekt přínosný?

Projekt se zaměřuje na odstranění dlouholetého nedostatku českých studentů a jejich velmi nízkou připravenost pro mezinárodní výměnné pobyty v rámci Evropské unie, kdy České republice se stěží daří naplňovat přidělené kvóty pro vysílání našich studentů pro studium v zahraničí (viz statistiky Centra vysokého školství), v Bílé knize terciárního vzdělávání se uvádí, že mnoho prostoru ke zlepšení skýtá mimo jiné i lepší znalost cizích jazyků. A proces musí začít zvýšením odborné jazykové připravenosti pedagogických pracovníků.
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost konstatuje, že anglický jazyk ovládá pouze 20 % obyvatel ČR, což je velmi málo. Tento stav je odrazem současné absence částečného dvojjazyčného vyučování všeobecných předmětů. V oblasti školství se projevuje vysoký nedostatek pedagogických pracovníků a pracovníků managementu škol, kteří jsou schopni částečně vyučovat své aprobační předměty v anglickém jazyce.
Záměrem projektu je připravit pedagogické pracovníky a pracovníky managementu škol, schopné vyučovat částečně své aprobační předměty v anglickém jazyce. Posílením těchto kompetencí cílové skupiny jako multiplikační efekt se zvýší s vysokou pravděpodobností jazykové kompetence studentů a jejich lepší připravenost pro studium na vysokých školách v rámci Evropské unie.
Pro úspěšnou realizaci projektu byl zvolen partner - Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, který disponuje širokými zkušenostmi s realizací projektů strukturálních fondů a odborným zázemím, které přispěje k evaluaci nově připravených akreditovaných kurzů DVPP s maximální mírou objektivity a k úspěšnému startu dvojjazyčných aspektů ve výuce, a tak bude zajištěna přenositelnost know-how.
Inovativnost projektu je realizována zvýšením kvalifikačních dovedností cílové skupiny a schopnostech členů cílové skupiny uplatnit CLIL v českých podmínkách.

Kdy a jak se projekt uskuteční?

Realizace projektu zahrnuje období od 1.2.2010 – 30.6.2012. Bude probíhat v následujících etapách:
 1. Vytvoření vzdělávacích programů pro zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a jejich akreditace
  Budou vytvořeny 3 nové, modulární, inovativní vzdělávací programy:
  • "English Effective Communication" - vytvoří materiály, které povedou ke zvýšení komunikačních kompetencí v anglickém jazyce.
  • "Moderní prezentační techniky v praxi" - vzdělávací program zaměřen na efektivní a praktické osvojení si moderních prezentačních technik, jejich využití ve vzdělávání v podmínkách českého školství při částečné výuce anglického jazyka.
  • "CLIL in Particular Subjects" - připraví podmínky pro aplikaci CLIL metody ve výuce.
 2. Evaluace vytvořených vzdělávacích programů pro zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a vytvoření finálních verzí těchto programů
  Druhou klíčovou aktivitou projektu je evaluace vzdělávacích programů vytvořených na pracovišti žadatele. V rámci zachování objektivity byl pro tuto evaluaci zvolen partner projektu.
 3. Vyškolení pedagogických pracovníků pro částečnou výuku všeobecných předmětů v jazyce anglickém
  V rámci aktivity se proškolí pedagogové v nově vytvořených, akreditovaných, modulárních vzdělávacích programech "English Effective Communication", "Moderní prezentační techniky v praxi" a "CLIL in Particular Subjects" . Tím se vytvoří personální a odborné předpoklady pro zahájení částečné výuky všeobecných předpokladů v anglickém jazyce. Partneři projektu pomohou žadateli s prostorovým zajištěním aktivity při souběhu školících akcí. Dále budou ustanoveni předmětoví poradci, kteří budou pomáhat realizovat hodiny vyučované v anglické jazyce pro matematiku, fyziku, chemii, biologii, geografii.
 4. Stáž úspěšných absolventů pilotní skupiny a vybraných pracovníků cílové skupiny na pracovištích, kde se všeobecné předměty vyučují v anglickém jazyce
  Vybraní úspěšní absolventi pilotního programu v doprovodu lektorů absolvují praktickou stáž na školách, kde se matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a historie vyučuje v anglickém jazyce v České republice a Nizozemsku. Nizozemsko bylo zvoleno pro geografickou, kulturní blízkost, protože angličtina je v této zemi druhým jazykem podobně jako v ČR. Absolventům pilotního programu bude poskytnuta možnost získat inspirativní pohled na CLIL metodu doma i v zahraničí, což by mělo přispět ke snadnějšímu začátku bilingvní výuky na jejich školách po obsahové i organizační stránce.
 5. Konference na téma "Možnosti částečné bilingvní výuky všeobecných předmětů na českých školách
  Konference bude určena zejména odborné veřejnosti zástupcům MŠMT, odboru školství krajských úřadů, ředitelům škol, učitelům z celé České republiky. Prostřednictvím konference bude realizován princip přenositelnosti a udržitelnosti vzdělávacího programu, který bude k dispozici pro ostatní kraje České republiky v rámci DVPP, a tak bude možno zabezpečit další samofinancovatelnost projektu při využití více zdrojového financování. Konference bude dostatečnou platformou pro závěrečnou publicitu projektu. Partner projektu Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov pro konání konference poskytne prostorové, technické a organizační zázemí.

Valid Valid Valid